TERRORISMO GRAFIKO - TECNO
September 9, 2006

Postcard for Terrorismo Grafiko, 4.75 x 7". This is how I interpreted the theme, "technology."