TANUKI
November 15, 2010

Tanuki, Ballpoint Pen, 10 x 9", 2010.